Handelsbetingelser

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

Nærværende betingelser (“aftalen”) gælder for køb af ydelser og produkter udbudt på omstil.com som onlineværktøj til brug styring af telefonløsninger.

Nedenstående brugsbetingelser gælder også i forbindelse med oprettelsen af et gratis abonnement (Gratis pakke).

Vær opmærksom på at der i nærværende betingelser skelnes mellem salg og leverance til forbrugere henholdsvis erhvervsdrivende, og der gælder forskellige minimumsaftaleperioder.

Aftalen er indgået mellem dig og

Omstil.com ApS.
Virum Overdrevsvej 23
DK-2830 Virum
CVR: 39172704
Telefon +45 77 34 44 40
E-mail: info

[at]omstil.com

Det er en betingelse for at kunne indgå en aftale i henhold til nærværende aftale, at du er myndig og/eller en juridisk enhed (firma) med gyldigt CR nummer. Ved at acceptere aftalen samtykker du til, at de til enhver tid gældende forretningsbetingelser regulerer forholdet mellem dig og Omstil.com.

1. Levering, fakturering og tilmelding til betalingsservice

Når du har gennemført din bestilling modtager du en elektronisk faktura per mail til betaling via bankoverførsel eller anden aftalt betalingsmetode.
Du er selv ansvarlig for at holde omstil.com opdateret din til enhver tid gældende e-mailadresse.

1a. Fortrydelsesret

Efter reglerne i forbrugeraftalelovens § 18 har du en fortrydelsesret. Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, du har indgået aftalen. Du har efter forbrugeraftaleloven krav på at få en række oplysninger, bl.a. om fortrydelsesretten og om den bestilte tjenesteydelse. Fortrydelsesfristen løber ikke, før du har modtaget disse oplysninger på skrift (f.eks. på papir eller e-mail). Fristen udløber dog senest 3 måneder efter den dag, du har indgået aftalen.

Ved accept af disse forretningsbetingelser samtykker du til, at levering af ydelsen påbegyndes efter oprettelsen og/eller betaling af den bestilte ydelse, og at du efter dette tidspunkt ikke kan fortryde eller afbestille ydelsen i henhold til Forbrugeraftaleloven § 18.

 

2. Varighed og opsigelse

Et abonnement løber i enten 3 eller 12 måneder. Abonnementer kan til enhver tid opsiges løbende måned + 90 dages varsel. Det samme opsigelsvarsel er gældende ved nedgradering og/eller opsigelse af abonnementer og services.

Bemærk at du ikke vil blive refunderet for resterende tid på abonnementet, medmindre Omstil.com i henhold til lovgivningen er forpligtet hertil (eventuelle engangsydelser som f.eks. domæner og emails tilbagebetales ikke).

Du kan opsige dit abonnement til enhver tid ved at skriftligt at henvende dig til support@omstil.com.

Abonnenten skal betale sit abonnement forud. Det er kun muligt at betale med kreditkort. De følgende kreditkort accepteres: VISA/Dankort, Mastercard, Visa og American Express. I særlige tilfælde kan omstil.com acceptere betaling via bankoverførsel. dog kræves et gebyr på DKK 40,- for manuelle transaktioner.

Hvis betalingen ikke er afsluttet senest 90 dage efter den første meddelelse, vil pågældende Omstil.com konto blive lukket uden yderligere varsel.

Et abonnement kan alene opsiges skriftligt via email til support@omstil.com  jf. ovenfor. Manglende betaling anses således ikke som opsigelse af et abonnement.

Omstil.com kan, til enhver tid, opsige et abonnement med 30 dages varsel hvis det pågældende abonnementstype ophører med at eksistere. I sådan tilfælde vil du få udbetalt eventuel difference for den resterende periode ift. forudbetalingen.

Omstil.com er i øvrigt berettiget til efter eget skøn og uden begrundelse at opsige et abonnement med 30 dages skriftlig varsel sendt per mail til den af dig oplyste e-mailadresse. I sådan tilfælde vil du få udbetalt eventuel difference for den resterende periode ift. forudbetalingen.

Efter abonnementets udløb vil du ikke længere have adgang til at tilgå og/eller hente data tilføjet eller skabt gennem vore services.

3. Ydelser og priser

Omstil.com udbyder en række telefoni løsninger rettet mod at løse især virksomheders behov.

Med et Gratis abonnement siger du samtidig ja til at modtage lejlighedsvise mails med tips of tricks til, hvordan du får mere ud af dit abonnement inklusiv markedsføring af betalte ydelser.

4. Ændring af et abonnement

Du kan til hver en tid opgradere dit abonnement til en abonnementstype, der er dyrere. I sådan tilfælde vil du modtage en opkrævning i overensstemmelse med den forhøjede betaling samt forlængede abonnementsperiode. Startdatoen for din nye abonnementsperiode vil herefter regnes fra den dato du opgraderer dit abonnement. Hvis du fx har tegnet et abonnement den 1. januar 2010 og herefter opgraderer dit abonnement den 4. marts 2010, vil din abonnementsperiode fremover regnes fra den 4. marts 2010 og løbe i 3 måneder.
Overstiger dine opkald/datamængder det pågældende abonnement, vil Omstil.com gøre dig opmærksom på dette, så en opgradering kan finde sted.

5. Driftssikkerhed

Omstil.com forbeholder sig ret til uden varsel at begrænse eller indskrænke adgangen til en Omstil.com konto eller omfanget af de ydelser, som indgår i et abonnement i det omfang Omstil.com anser sådan begrænsning for nødvendig af hensyn til drifts- og/eller sikkerhedsmæssige forhold.

6. Support

Omstil.com yder ikke direkte support til GRATIS abonnementer efter de første 14 dage af GRATIS abonnementet. For at fortsætte med direkte support efter de 14 dage skal GRATIS abonnementet opgraderes til et betalende abonnement.

7. Persondata

I forbindelse med Omstil.com’s behandling af personoplysninger modtaget fra kunden i henhold til nærværende tjenester, betragtes Omstil.com som databehandler og kunden som dataansvarlig. Kunden er som dataansvarlig forpligtet til at overholde de til enhver tid gældende regler om persondatabeskyttelse, som disse følger af persondataloven, eller anden gældende lovgivning om persondatabeskyttelse.

Omstil.com’s behandling af personoplysningerne foretages således på vegne af kunden og Omstil.com kan ikke selv disponere over oplysningerne til egne formål eller i øvrigt uden kundens accept.

Omstil.com forpligter sig til at træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysningerne hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondataloven.

Omstil.com skal på kundens anmodning give kunden tilstrækkelige oplysninger, til at denne kan påse, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerheds- foranstaltninger er tru et.

Efter endt behandling af de pågældende personoplysninger er Omstil.com forpligtet til at tilbagelevere oplysningerne til kunden eller destruere dem efter kundens anmodning.

Hvis Omstil.com, som led i levering af ydelser til Kunden, skal behandle personoplysninger i større omfang
eller behandlingen omfatter særlige kategorier af personoplysninger, jf. artikel 9 i Forordning 2016/679
(”Forordningen”), indgår parterne en særskilt databehandleraftale. Indgår parterne ikke en særskilt  databehandleraftale, gælder følgende databehandleraftale:

Begge parter skal løbende gennemføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der opfylder
kravene i Forordningen for at sikre beskyttelse af de registreredes rettigheder.

Omstil.com skal overholde kravene i artikel 28 i Forordningen, herunder mod sædvanlig timebetaling yde Kunden den i artikel 28 anførte bistand og stille oplysninger og nødvendig dokumentation til rådighed for Kunden, så Kunden kan føre tilsyn med Omstil.com’s overholdelse af kravene i artikel 28, herunder ved at give mulighed for og bidrage til revision og audit.

Al behandling af Kundens personoplysninger sker i henhold til Kundens dokumenterede instruks. Den dokumenterede instruks udgøres dels af parternes aftalegrundlag, så de behandlinger der er nødvendige for at Omstil.com kan opfylde indgåede aftaler med Kunden, kan udføres, og dels af de særskilte instrukser, som Kunden måtte give til Omstil.com.

Hvis der sker ændringer i de kategorier af personoplysninger eller kategorier af registrerede, som Omstil.com behandler for Kunden, skal Kunden straks underrette Omstil.com herom.

Kundens personoplysninger opbevares altid hos en underdatabehandler inden for EU (herefter ”Underdatabehandler”).

Når Betingelserne accepteres, giver Kunden en tilladelse til Omstil.com til at erstatte Underdatabehandler(e) inden for EU. Tilladelsen til at erstatte en Underdatabehandler omfatter enhver ny eller ændret service fra Omstil.com, som Kunden har rekvireret.

Omstil.com må ikke uden Kundens skriftlige forudgående tilladelse overføre Kundens personoplysninger til lande uden for EU/EØS.

Omstil.com sikrer, at alle Underdatabehandlere overholder kravene i Forordningens artikel 28 og forpligter sig til, inden overførsel af Kundens personoplysninger, at indgå en Underdatabehandleraftale med Underdatabehandleren, som minimum fastsætter de samme forpligtelser for Underdatabehandleren, som Omstil.com har forpligtet sig til i denne databehandleraftale.

Hvis Kunden ikke instruerer Omstil.com om andet, så er Omstil.com berettiget og forpligtet til at slette Kundens personoplysninger senest tre måneder efter, at forretningsforholdet mellem parterne er endeligt ophørt.

Efter at have modtaget en skriftlig meddelelse fra Kunden skal Omstil.com inden for syv (7) arbejdsdage levere en kopi af Kundens personoplysninger på et IT-lagringsmedie i et format godkendt af Kunden.

7.1 Datasikkerhed

Omstil.com tager privatlivets fred meget seriøst. Al persondata behandles og opbevares efter gældende regler.

Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart, med mindre du selv udtrykkeligt giver tilsagn hertil, og vi indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger ved registrering, køb eller deltagelse i en undersøgelse m.v.

Personoplysninger bruges til at gennemføre det køb eller den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Oplysningerne bruges derudover til at få større kendskab til dig og øvrige brugere af websitet. Denne brug kan bl.a. omfatte undersøgelser og analyser, der er rettet mod en forbedring af vore produkter, tjenester og teknologier, samt visning af indhold og reklamer, der er tilpasset dine interesser og hobbyer.

Kontakt vedr. personoplysninger
Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos Omstil.com, skal du rette henvendelse på support@omstil.com. Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

Beskyttelse af personoplysninger
Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Persondata vil alene blive behandlet af Omstil.com. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger.

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Gør vi det, retter vi selvfølgeligt datoen for “sidst opdateret” nederst på siden. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores websites.

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

7.2 Cookies

For mere information om hvordan Omstil.com bruger cookies, se her.

7.3 Onlinebetaling

Onlinebetaling af omstil.com ydelser, sker via SSL krypteret forbindelse via vores betalingsgateway hos epay og/eller quickpay.

 

8. Misligholdelse

Omstil.com er berettiget til at hæve aftalen helt eller delvist i tilfælde af at du væsentligt misligholder aftalen. Som væsentlig misligholdelse betragtes enhver tilsidesættelse af de forpligtelser, der påhviler dig i medfør af nærværende aftale.

Såfremt Omstil.com ikke kan give meddelelse til dig eller forny dit abonnement, som følge af din manglende opdatering af kontakt- og/eller kortoplysninger kan Omstil.com uden varsel stoppe med at levere yderligere ydelser i henhold til denne aftale.

 

9. Ansvar og erstatningskrav

Nedenstående ansvarsfraskrivelse gælder, medmindre andet følger af ufravigelige regler i dansk ret. Omstil.com fraskriver sig enhver skade og ethvert tab som du måtte lide i forbindelse med dit abonnement, herunder brug af eller manglende mulighed for adgang til din Omstil.com konto, uanset den nærmere baggrund herfor, medmindre Omstil.com har handlet forsætligt til skade for dig eller groft uagtsomt.

Der tilstræbes en oppetid på 100%, men Omstil.com påtager sig intet ansvar herfor. Der tages endvidere forbehold for, at der ved vedligeholdelse og opdatering af server og client kan forekomme nedetid.

Omstil.com fraskriver sig således ansvaret for direkte tab og indirekte tab, herunder driftstab, følgeskader, tab af data og retablering af data.

Hvis Omstil.com skulle blive holdt ansvarlig for dit brug, er ansvaret begrænset til et beløb svarende til den betalte abonnementspris for den gældende abonnementsperiode. Det præciseres, at den købte online ydelse udelukkende er til eget brug, og ikke må udlånes (videregivelse af password), videresælges eller på nogen måde videredistribueres.

 

10. Overdragelse

Omstil.com er berettiget til helt eller delvist at overdrage dit abonnement samt sine rettigheder og forpligtelser efter nærværende betingelser til tredjemand.

 

11. Ændring af forretningsbetingelser og priser

Omstil.com er berettiget til at ændre nærværende betingelser uden varsel. Dog gælder ændringer af forretningsbetingelserne i relation til eksisterende abonnementsaftaler, først ved en fornyelse eller forlængelse af abonnementsaftalen.

Omstil.com forbeholder sig endvidere ret til prisstigninger på de forskellige abonnementstyper. Eventuel prisregulering vil først finde sted i forhold til en ny abonnementsperiode, således at du har mulighed for at opsige dit abonnement. Omstil.com kan ligeledes vælge at opkræve betalinger for en ydelse eller et produkt, som tidligere var gratis.

 

12. Lovvalg

Enhver uoverensstemmelse, der måtte udspringe af nærværende aftale, skal afgøres efter dansk ret.

 

13. Brugsbetingelser

Du forpligter dig til at give korrekte og fyldestgørende oplysninger i forbindelse med oprettelsen af din konto på Omstil.com. Du accepterer i den forbindelse at modtage juridisk bindende meddelelser via den oplyste mailadresse. Det er dit ansvar løbende at opdatere dine kontakt- og kortoplysninger, således at Omstil.com til enhver tid kan kontakte dig og forlænge dit abonnement. Manglende opdatering af dine oplysninger anses som en væsentlig misligholdelse fra din side.

Det er ikke tilladt at benytte Omstil.com til ulovligt materiale, herunder materiale som du ikke har ret til at offentliggøre eller lagre. Det gælder både billeder, film, links, tekster mm. Ligeledes må de sider du laver i Omstil.com ikke indeholde anstødeligt materiale, herunder porno, pornobilleder, “hadesider”, og i øvrigt alt indhold som Omstil.com på egen hånd vurderer og finder anstødeligt. Sådanne sider vil automatisk blive lukket uden varsel og uanset om du er betalende abonnent eller ej og uanset om det alene er dig eller et antal begrænset personer, der har adgang til materialet. Omstil.com skal ikke tilbagebetale dit abonnement, såfremt din side lukkes grundet anstødeligt eller ulovligt materiale. Du alene er ansvarlig for al indhold (information, data, tekst, software, musik, lyd, fotografier, grafik, video og andet), som du placerer på din Omstil.com side, samt at dette ikke er i strid med dansk eller international lovgivning. Omstil.com kontrollerer ikke indholdet og er ikke ansvarlig for kvaliteten og lovligheden af dette. Omstil.com forbeholder sig endvidere ret til at fjerne indhold som zip, MP3, jpg og lignende såfremt disse belaster serverne i urimelig grad. Hensigten med Omstil.com er ikke at fungere som en ekstern lagring af større mængder filer til fri download eller visning, men derimod en fremvisning og/eller salgsplads for fysiske og juridiske personer.

Der er som udgangspunkt fri trafik på alle Omstil.com sider, men i tilfælde af grov udnyttelse heraf, forbeholder Omstil.com sig ret til at ophæve dit abonnement eller sætte begrænsninger på båndbredden. Grov udnyttelse kan eksempelvis være indhold som belaster serverne i urimelig grad samtidig med at denne overtrædelse forårsager et uforholdsmæssigt stort trafikforbrug. Omstil.com forbeholder sig ret til uden varsel at begrænse eller indskrænke adgangen til din Omstil.com konto, såfremt Omstil.com anser det nødvendigt af drifts- eller sikkerhedsmæssige hensyn.

Det er forbudt at lave masseudsendelser via Omstil.com’s e-mailsystem, med mindre der er tale om kampagneaktiviteter der overholder gældende lovgivning. Det er ligeledes forbudt at udsende spam (uønsket) mails.

I tilfælde af overtrædelse omkring ulovligt indhold og spammails forbeholder Omstil.com sig ret til at informere de relevante myndigheder samt til at udlevere log informationer mv. til disse. Omstil.com forbeholder sig ligeledes ret til at opkræve betaling for forbrugt tid i forbindelse med sådan information og udlevering af log information til myndigheder.

Opdateret Februar 2018